അഡ്വ. പി.എം ആതിര
അഡ്വ. പി.എം ആതിര
പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടര്‍ & അഡീഷണല്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് പ്ലീഡര്‍, കോഴിക്കോട്