സിന്ധു നെപ്പോളിയൻ
സിന്ധു നെപ്പോളിയൻ
ഹൈദരാബാദ് കേന്ദ്ര സർവ്വകലാശാലയിലെ എം.എ. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിദ്യാർത്ഥിനി. തിരുവനന്തപുഷം ജില്ലയിലെ പുല്ലുവിള എന്ന മത്സ്യബന്ധന ഗ്രാമമാണ് സ്വദേശം. Coastal Students Cultural Forum, Friends of Marine Life എന്നീ എൻ.ജി.ഒ. കളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.