എം.എന്‍ കാരശ്ശേരി
എം.എന്‍ കാരശ്ശേരി
എഴുത്തുകാരന്‍, സാമൂഹ്യനിരീക്ഷകന്‍