യുവാൽ നോഹ ഹരാരി
യുവാൽ നോഹ ഹരാരി
ഇസ്രായേലി ചരിത്രകാരനും ജറുസലേം ഹീബ്രൂ സർവകലാശാലയിലെ ചരിത്ര വിഭാഗം പ്രൊഫസറുമാണ്