വി.പി. സാനു
വി.പി. സാനു
എസ്.എഫ്.ഐ അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ്‌