ശ്രീജിത്ത് പൊയില്‍ക്കാവ്
ശ്രീജിത്ത് പൊയില്‍ക്കാവ്
നാടകകൃത്തും സംവിധായകനും. നാടക പ്രവര്‍ത്തകരുടെ സംഘടനയായ 'നടകി'ന്റെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌