ഷാരിഭ കെ
ഷാരിഭ കെ
അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജിയില്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, പതിനഞ്ച് വര്‍ഷമായി സര്‍വ ശിക്ഷാ അഭിയാനില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു