സെബിന്‍ എബ്രഹാം ജേക്കബ്
സെബിന്‍ എബ്രഹാം ജേക്കബ്
മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍, സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ പ്രസിഡന്റ്