കിഷോര്‍ കുമാര്‍
കിഷോര്‍ കുമാര്‍
എഴുത്തുകാരനും സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷകനുമാണ് ലേഖകൻ. "രണ്ടു പുരുഷന്മാർ ചുംബിക്കുമ്പോൾ - മലയാളി ഗേയുടെ ആത്മകഥയും എഴുത്തുകളും" എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ്.