കെ സന്തോഷ്‌ കുമാര്‍
കെ സന്തോഷ്‌ കുമാര്‍
എഴുത്തുകാരനും സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തകനുമാണ് ലേഖകന്‍, കേരളീയം മാസികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവരുന്നു