ഡോ. ഷൗഫീജ് പി.എം.
ഡോ. ഷൗഫീജ് പി.എം.
കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ് മെഡിക്കല്‍ ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് അമേരിക്കന്‍ ഓങ്കോളജി