ഡോ. മിഥുന്‍ മുരളി
ഡോ. മിഥുന്‍ മുരളി
കൺസൾട്ടന്റ് റേഡിയേഷൻ ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് അമേരിക്കൻ ഓങ്കോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ബിഎംഎച്ച്, കോഴിക്കോട്