ഡോ. ജയ കൃഷ്ണന്‍
ഡോ. ജയ കൃഷ്ണന്‍
അഡീഷണല്‍ പ്രൊഫസര്‍ കമ്മൂണിറ്റി മെഡിസിന്‍ വിഭാഗം ഗവ: മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് - കോഴിക്കോട്-