അജ്‌മൽ ആരാമം
അജ്‌മൽ ആരാമം
ഡൂൾ ന്യൂസിന്റെ ന്യൂസ് എഡിറ്റർ. തെഹൽക മാഗസിൻ, പി.ടി.ഐ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തു.