അബ്ദുല്‍ വാഹിദ് ഹുദവി
അബ്ദുല്‍ വാഹിദ് ഹുദവി
മമ്പാട് എം.ഇ.എസ് കോളേജില്‍ ഇസ്‌ലാമിക ചരിത്ര വിഭാഗം തലവന്‍