ഡോ: സലാം
ഡോ: സലാം
ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി വിഭാഗം മേധാവി, ഇംഹാൻസ്, കോഴിക്കോട്