എന്താണ്, എന്തിനാണ് നവകേരള സദസ്സ്
ഡൂള്‍ന്യൂസ് ഡെസ്‌ക്