നഷ്ടപ്രണയങ്ങള്‍ മിന്നാരം മുതല്‍ മായാനദി വരെ
അമൃത ടി. സുരേഷ്
അമൃത ടി. സുരേഷ്
ഡൂള്‍ന്യൂസ് സബ് എഡിറ്റര്‍. ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തില്‍ ബിരുദവും ജേര്‍ണലിസത്തില്‍ പി.ജിയും പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.