യാസ്മിന്‍ എന്‍.കെ
യാസ്മിന്‍ എന്‍.കെ
യാസ്മിന്‍ എന്‍.കെ. ഇന്ത്യയിലും വിദേശങ്ങളിലുമായ് നിരവധി യാത്രകള്‍ നടത്തിയിരിക്കുന്നു. യാത്രാക്കുറിപ്പുകളും അനുഭവങ്ങളും ഒപ്പം ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകളുമായ് എഴുത്തിന്റെ വഴിയില്‍ സജീവം. ഡിജിറ്റല്‍ മാര്‍ക്കറ്റിംഗ് രംഗത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു.