യാനിസ് വെറുഫാകിസ്
യാനിസ് വെറുഫാകിസ്
ഗ്രീക് സാമ്പത്തികശാസ്ത്ര വിദഗ്‌നനും അധ്യാപകനും രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകനുമാണ്. നിരവധി പുസ്തകങ്ങളുടെ രചയിതാവായ അദ്ദേഹം 2015ല്‍ ഗ്രീസിന്റെ സാമ്പത്തികകാര്യ മന്ത്രിയായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നു.