വിമല്‍ ഹരി
വിമല്‍ ഹരി
വിവിധ വിഷ്വല്‍ മീഡിയ വിഭാഗങ്ങളില്‍ അഞ്ചുവര്‍ഷത്തിലേറെ പ്രവൃത്തി പരിചയം. ഇപ്പോള്‍ വിഷ്വല്‍ മീഡിയ ജേണലിസ്റ്റായി ഡൂള്‍ന്യൂസില്‍