വിജൂ കൃഷ്ണന്‍
വിജൂ കൃഷ്ണന്‍
കിസാന്‍സഭ അഖിലേന്ത്യാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് ലേഖകന്‍