ഉമൈർ ചെറുമുറ്റം
ഉമൈർ ചെറുമുറ്റം
ചരിത്ര ഗവേഷകൻ, എഴുത്തുകാരൻ മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് എം.ഫിൽ പൂർത്തികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലബാർ സമരം രക്തസാക്ഷി നിഘണ്ടു എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ എഡിറ്ററുമാണ് ലേഖകൻ.