അഡ്വ. തമ്പാന്‍ തോമസ്
അഡ്വ. തമ്പാന്‍ തോമസ്
സുപ്രീംകോടതി അഭിഭാഷകനും പ്രമുഖ ട്രേഡ് യൂണിയനിസ്റ്റുമാണ് അഡ്വ. തമ്പാന്‍ തോമസ്