ടി. അനീസലി
ടി. അനീസലി
ഏഴ് വർഷമായി മലയാള ദൃശ്യമാധ്യമ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നയാളാണ് മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരി സ്വദേശിയായ ലേഖകൻ