ഷാജു സുരേന്ദ്രന്‍
ഷാജു സുരേന്ദ്രന്‍
ദുബായില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില് സിനിമ സംബന്ധിയായ കുറിപ്പുകള്‍ എഴുതുന്നു.