ഷഫീക് റഹ്‌മാന്‍
ഷഫീക് റഹ്‌മാന്‍
കഴിഞ്ഞ 2 പതിറ്റാണ്ടായി IT മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. Artificial Intelligence Enthusiast ആണ്. ഇപ്പോള്‍ AI അധിഷ്ഠിതമായി സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടെ സഹസ്ഥാപകന്‍ ആണ്.