സജയ് ജോസ്
സജയ് ജോസ്
പരിസ്ഥിതിയും സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയും രാഷ്ട്രീയവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്ന ഇക്കോളജൈസ് (www.ecologise.in) എന്ന കളക്റ്റീവില്‍ അംഗമാണ് ലേഖകന്‍