രവി വിശ്വേശ്വരയ്യ ശാരദ പ്രസാദ്
രവി വിശ്വേശ്വരയ്യ ശാരദ പ്രസാദ്
കാര്‍നെഗി മെല്ലണ്‍ ബിരുദധാരിയും ദല്‍ഹി ആസ്ഥാനമായ സാങ്കേതിക-സുരക്ഷാ വിദഗ്ധനുമായ രവി വിശ്വേശരയ്യ ശാരദ പ്രസാദ് ദി പ്രിന്റില്‍ എഴുതിയ ലേഖനം.