പോള്‍ സക്കറിയ
പോള്‍ സക്കറിയ
മലയാള ചെറുകഥാകൃത്തും നോവലിസ്റ്റുമാണ് പോൾ സക്കറിയ എന്ന സക്കറിയ