നൂര്‍ജഹാന്‍
നൂര്‍ജഹാന്‍
ടാറ്റാ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യല്‍ സയന്‍സില്‍ ഗവേഷക