നീതു കെ.ആര്‍.
നീതു കെ.ആര്‍.
കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയില്‍ ഗവേഷക, കവി, എഴുത്തുകാരി