എം.സി അബ്ദുല്‍ നാസര്‍
എം.സി അബ്ദുല്‍ നാസര്‍
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസര്‍ ഗവ. ആര്‍ട്‌സ് ആന്റ് സയന്‍സ് കോളേജ്