എം. ഗോപകുമാര്‍
എം. ഗോപകുമാര്‍
എഴുത്തുകാരന്‍, 2 തവണയായി സംസ്ഥാന ധനകാര്യമന്ത്രിയുടെ പേഴ്‌സണല്‍ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു.