കനക ഹ മ
കനക ഹ മ
കന്നഡ എഴുത്തുകാരിയും, നാടക പ്രവര്‍ത്തകയുമാണ് ലേഖിക