കെ.പി. ഹാരിസ്
കെ.പി. ഹാരിസ്
തനിമ കലാ സാഹിത്യ വേദി കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പ്രസിഡണ്ടാണ് ലേഖകന്‍