കെ. എം. തോമസ്
കെ. എം. തോമസ്
മനുഷ്യാവകാശം, വിമോചന വിശ്വാസം, ദലിത് ആദിവാസി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ മേഖലകളില്‍ ദീര്‍ഘകാലമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡ്- കില അധ്യാപകന്‍, ഗവേഷകന്‍ എന്നീ നിലകളില്‍ അറിയപ്പെടുന്നു.