ഗസാല വഹാബ്
ഗസാല വഹാബ്
ഫോഴ്‌സ് മാഗസിന്‍ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റര്‍