ഡോ. എസ്. ഗോപു
ഡോ. എസ്. ഗോപു
തിരക്കഥാകൃത്ത്, സംവിധായകൻ, ചലച്ചിത്രനിരൂപകൻ. നിലമ്പൂർ ഗവ.കോളേജിൽ മലയാളവിഭാഗം അധ്യാപകൻ