ബ്രാങ്കോ മാർചെറ്റിച്
ബ്രാങ്കോ മാർചെറ്റിച്
എഴുത്തുകാരനും പത്ര പ്രവർത്തകനുമായ ബ്രാങ്കോ മാർചെറ്റിച് അമേരിക്കൻ ഇടതുപക്ഷ മാഗസിനായ Jacobinൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ Yesterday's Man: The Case Against Joe Biden എന്ന പുസ്തകം ജോ ബൈഡൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവചരിത്രത്തെ വിമർശനാത്മകമായി വിലയിരുത്തുന്ന കൃതിയാണ്.