ബെര്‍ണി സാന്‍ഡേഴ്‌സ്‌
ബെര്‍ണി സാന്‍ഡേഴ്‌സ്‌
യു.എസ് സെനറ്റില്‍ വെര്‍മോണ്ടിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര വ്യക്തിയാണ് ബെര്‍ണി സാന്‍ഡേഴ്സ്.