അശോകന്‍ നമ്പഴിക്കാട് 
അശോകന്‍ നമ്പഴിക്കാട് 
സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകനും സംഘാടകനും ചലച്ചിത്ര പ്രവര്‍ത്തകനുമാണ്. വയനാട്ടിലെ ആദിവാസി ഭൂസംഘര്‍ഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പതിനൊന്നാം സ്ഥലം എന്ന സിനിമ നിര്‍മിച്ചിട്ടുണ്ട്.