അപര്‍ണ വിശ്വനാഥന്‍
അപര്‍ണ വിശ്വനാഥന്‍
എജ്യുക്കേഷനിസ്റ്റ്, സാമൂഹിക വൈകാരിക പഠന മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന Zocio എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്ഥാപക ഡയറക്ടര്‍