റ്റിസി മറിയം തോമസ്
റ്റിസി മറിയം തോമസ്
എഴുത്തുകാരി, കേരള സർവകലാശാല മന:ശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ. ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസ്, സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ സൈക്കോളജി, മാനസികാരോഗ്യം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്നു. ഇറങ്ങിനടപ്പ്, പെൺവഴി (എഡിറ്റർ), പെണ്ണിര (എഡിറ്റർ), ലിംഗ പദവി (എഡിറ്റർ) എന്നിവ പ്രധാന കൃതികൾ.