നിങ്ങളറിയുന്ന ചരിത്രത്തിലെ അപൂര്‍വ്വങ്ങളായ 55 ചിത്രങ്ങള്‍
Discourse
നിങ്ങളറിയുന്ന ചരിത്രത്തിലെ അപൂര്‍വ്വങ്ങളായ 55 ചിത്രങ്ങള്‍
ന്യൂസ് ഡെസ്‌ക്
Sunday, 1st March 2015, 4:33 pm

ഓരോ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളും ഓരോ ചരിത്രങ്ങളാണ്. കഴിഞ്ഞു പോയ നിമിഷങ്ങളെ ഒപ്പിയെടുക്കുന്ന ഓരോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിനും ഒരു പക്ഷെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ കഥകള്‍ പറയാനുണ്ടാകും. അത്തരത്തില്‍ നിങ്ങളോരോരുത്തരും കേട്ടുമറന്ന ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളിലെ അപൂര്‍വ്വ നിമിഷങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ.

photo-01

 

 

photo-02

 

 

photo-03

 

 

photo-04

 

photo-05

 

 

photo-06

 

photo-07

 

 

photo-08

 

 

photo-09

 

photo-10

 

photo-11

 

photo-12

 

photo-36

 

 

photo-13

 

photo-14

 

 

photo-15

 

photo-16

photo-17

 

 

photo-19

 

 

photo-20

 

photo-21

 

photo-22

 

photo-23

 

photo-24

 

 

photo-25

 

 

photo-26

 

photo-27

 

photo-28

 

photo-29

 

photo-30

 

 

photo-31

 

photo-32

 

photo-33

 

photo-34

 

 

photo-35

 

 

photo-37

 

photo-38

photo-40

 

photo-41

 

photo-42

 

photo-43

 

photo-44

 

photo-45

 

photo-46

 

 

 

photo-48

 

photo-49

 

photo-51

 

 

photo-52

 

photo-53

 

 

photo-54

 

 

photo-55

 

 

photo-56

 

 

photo-57

 

 

photo-58

 

photo-59