ചിത്രായനം/മജിനി

“കഴുകന്റെ ചുണ്ടിലെ
ചോര ഉണങ്ങാത്തിടത്തോളം
രക്തസാക്ഷികള്‍ അവസ്സാനിക്കുന്നില്ല..”

 

 

C P I M