എഡിറ്റര്‍
എഡിറ്റര്‍
കഴുകന്റെ ചുണ്ടിലെ ചോര
എഡിറ്റര്‍
Wednesday 9th May 2012 7:13pm

ചിത്രായനം/മജിനി

“കഴുകന്റെ ചുണ്ടിലെ
ചോര ഉണങ്ങാത്തിടത്തോളം
രക്തസാക്ഷികള്‍ അവസ്സാനിക്കുന്നില്ല..”

 

 

C P I M

Advertisement