ഈ ഡാൻസ് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പ്രായം 68
അനുപമ മോഹന്‍

ഡാൻസ് പഠിക്കാനും കളിക്കാനും പ്രായം തടസ്സമല്ലെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് 68ാം വയസ്സിൽ ചിലങ്കയണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചേളന്നൂരിലെ ചന്ദ്രൻ

Content Highlight: Sixty eight years old Chandran practising dance