പട്ടികജാതിയിൽപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഭൂമി നൽകി ആറ്റിങ്ങൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി
ഹരികൃഷ്ണ ബി
കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ, ആറ്റിങ്ങൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള 400ൽപരം ദളിത് കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് വെയ്ക്കാനുള്ള സ്ഥലം വാങ്ങാനുള്ള പണം മുനിസിപ്പാലിറ്റി നൽകിക്കഴിഞ്ഞു.
ഈ പദ്ധതിയുടെ അവസാന ഭാഗമായി ബാക്കിയുള്ള 32 കുടുംബങ്ങൾക്ക് കൂടി ഇപ്പോൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റി വീട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇവർക്ക് നൽകിയ പണത്തിൽ 30% മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും, ബാക്കി സർക്കാരിന്റെ പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിൽ നിന്നുമാണ് ലഭിച്ചത്.
ഹരികൃഷ്ണ ബി
തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബ്ബില്‍ നിന്നും ജേര്‍ണലിസത്തില്‍ പി.ജി ഡിപ്ലോമ, വീഡിയോഗ്രാഫിയില്‍ പരിശീലനം നേടി, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസില്‍ രണ്ടുവര്‍ഷം ക്യാമറാമാനായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചു, നിലവില്‍ ഡൂള്‍ന്യൂസില്‍ സബ് എഡിറ്റര്‍