നിമിഷ ടോം
നിമിഷ ടോം
പാടിജീവിതം
നിമിഷ ടോം
Thursday 1st March 2018 10:39am
Thursday 1st March 2018 10:39am

വയനാട്ടില്‍ നിന്നും ഉയരുന്നുണ്ട് ദുരിതം നിറഞ്ഞ തോട്ടംമേഖലയിലെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങള്‍. പാടി ജീവിതം ദുരിതമാണ്. തുച്ഛമായ കൂലി. ആനുകൂല്യങ്ങളോ പരിഗണനകളോ ഇല്ലാത്ത ജീവിതങ്ങള്‍. തൊഴില്‍ നിയമങ്ങളുടെ പച്ചയായ ലംഘനമാണ് വയനാട്ടിലെ തോട്ടംമേഖലയില്‍

നിമിഷ ടോം