മഹേശ്വര്‍ പെറി
മഹേശ്വര്‍ പെറി
'കരിയേഴ്സ് 360' എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പോര്‍ട്ടലിന്റെ സ്ഥാപകനും ചെയര്‍മാനുമാണ് മഹേശ്വര്‍ പെറി